عدم تاييد معاملات در نماد (حسير1) به علت تعليق
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال مبني بر تعليق نماد معاملاتي (حسير1)، معاملات امروز شنبه مورخ1398/04/22 در نماد معاملاتي مذكور مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر