بازگشايي نمادهاي معاملاتي(خزر)،(سمازن)،(سمازنح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فنرسازي زر(خزر)، سيمان مازندران(سمازن)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و حق تقدم شركت سيمان مازندران(سمازنح)با توجه به بازگشايي نماد اصلي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر