نماد معاملاتي (وملي) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي(وملي) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر