بازگشايي نمادهاي معاملاتي (ونيرو)،(سخوز)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري نيرو(ونيرو)پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي- عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه،‌ شركت سيمان خوزستان(سخوز)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت بااستفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر