عرضه يكجاي سهام غيرمديريتي شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (پارتا 4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1441/الف/98 مورخ 1398/04/11 اين شرکت،شركت هاي بيمه رازي (سهامي عام) و تجارت تامين و توسعه ايرانيان (سهامي خاص) در نظر دارند، به ترتيب تعداد 21,473,936 سهم و تعداد 402.271 سهم در مجموع 21.876.207 سهم معادل 1/18درصد (يک مميز هشتاد و يک صدم درصد) سهام غير مديريتي شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (سهامي عام) در نماد معاملاتي (پارتا4) را بطور يکجا و نقد يا نقد و اقساط (مطابق با بند 2 و 3 بيانيه مذكور) با قيمت پايه هر سهم 7.116 ريال امروز چهارشبنه مورخ 1398/04/19 به فروش برساند. يادآور مي گردد، متقاضيان پس از واريز يا ارائه سپرده شركت در رقابت، مي توانند در رقابت خريد سهام مذكور شركت نمايند .براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر