حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (خگستر)،(كپارس)،(سهگمت)،(سخاش)،(وتوسح)،(كاوهح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو(خگستر)،كاشي پارس(كپارس)،سيمان هگمتان(سهگمت)،سيمان خاش(سخاش)،حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر(وتوسح)،حق تقدم استفاده نشده شركت فولاد كاوه جنوب كيش(كاوهح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر