عرضه يكجاي سهام غيرمديريتي شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (پارتا4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1441/الف/98 مورخ 1398/04/11 اين شرکت، شرکت هاي بيمه رازي(سهامي عام) و تجارت تامين و توسعه ايرانيان(سهامي خاص) در نظر دارند، به ترتيب تعداد 21.473.936 سهم و تعداد 402.271 سهم در مجموع تعداد 21.876.207 سهم معادل 1/81 درصد (يك مميز هشتاد و يك صدم درصد) سهام غيرمديريتي شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (سهامي عام) در نماد معاملاتي (پارتا4) را بطور يكجا و نقد يا نقد و اقساط (مطابق با بندهاي 2 و 3 بيانيه مذكور) با قيمت پايه کل 155.671.089.012 ريال، فردا چهارشنبه مورخ 1398/04/19 از طريق بازار پايه فرابورس ايران بر اساس مقررات بازار سوم فرابورس ، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر