تعيين محدوديت حجمي نمادمعاملاتي شركت ويتانا
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، تاكيد مي گردد، محدوديت حجمي در هر سفارش جهت نماد معاملاتي شركت ويتانا در نماد معاملاتي غويتا1 به ميزان 50,000 سهم مي باشد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر