برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام خدمات فني فولاد يزد (خفولا1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت خدمات فني فولاد يزد(خفولا1)روز چهارشنبه مورخ 1398/04/19 برگزار مي شود مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر