توقف نمادهاي معاملاتي(كرماشا)،(خنصير)،(جم)،(پترول)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي صنايع پتروشيمي كرمانشاه(كرماشا)، مهندسي نصير ماشين(خنصير)، پتروشيمي جم(جم)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول)جهت برگزاري مجمع عادي به طور فوق العاده متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر