توقف نماد معاملاتي(زمگسا)
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت كشاورزي و دامپروري مگسال(زمگسا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر