عرضه عمده سهام كنترلي شركت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد (قشير4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1332/الف/97 مورخ 1397/08/20 اين شرکت،ميزان 70/56 درصد (هفتاد مميز پنجاه و شش صدم درصد) سهام كنترلي شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد (سهامي عام) در نماد معاملاتي (قشير4) با قيمت پايه کل 1,265,344,150,070 ريال،روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار ميگيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر