توقف نماد معاملاتي (دتماد)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت توليد مواد اوليه داروپخش(دتماد)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه و اصلاح اساسنامه متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر