توقف نماد معاملاتي (حبندر1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر (حبندر1) باتوجه به اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره شش ماهه منتهي به 1397/06/31 متوقف شد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر