توقف نماد معاملاتي (شسم1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد سموم علف كش (شسم1) با توجه به عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/1396، متوقف شد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر