بازگشايي نمادهاي معاملاتي (والبر)،(شيران)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه سرمايه گذاري البرز(والبر)، سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران(شيران) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر