بورس کالا:موجودي بورسي گواهي سپرده ذرت دانه اي در روز دوشنبه مورخ14/09/97
انبار سايت شوش:307550 انبار شاداب دانه:200101 انبار حسابي:100000 انبار دانه طلايي ذهاب:23040 ساعت پايان سفارش گيري و انجام معاملات انبار شوش 11_35 و انبار شاداب دانه 11_30 مي باشد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر