معاملات بورس انرژي ايران - بازارعمده فروشي برق
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 97/09/18، 97/09/19و 97/09/20در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرايند تحويل آنها آغاز مي گردد. مديريت عمليات بازار

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر