نمادهاي معاملاتي (فاما)،(فپنتا) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي آما(فاما)و صنعتي سپنتا(فپنتا) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر