اطلاعيه مهم در خصوص پرداخت هاي دوره اي (پارند)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 22701/181 مورخ 16/02/1396 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت دوره اي صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر ، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه مي باشد، مازاد ارزش اسمي و ارزش روزواحدهاي سرمايه گذاري، محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل ارزش اسمي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 15/08/1397 مبلغ 177 ريال به ازاي هر واحد بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است در پايان هر دوره بايداطلاعات حساب بانكي هر سرمايه گذار نزد کارگزار مربوطه تكميل و به شرکت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اعلام گردد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهاداتهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر