بازگشايي نماد معاملاتي (بالاس1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن (بالاس1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/08/19 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس ازانجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور بهصورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر