اطلاعيه مهم در خصوص پرداخت هاي دوره اي (كمند)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 26225/181 مورخ 04/05/1396 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه مي باشد، در صورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درامد ثابت كمند بيش از قيمت مبناي واحد ها باشد، تفاوت مذكور ، محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل ارزش اسمي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 15/08/1397 مبلغ 181 ريال به ازاي هر واحد بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است در پايان هر دوره بايداطلاعات حساب بانكي هر سرمايه گذار نزد کارگزار مربوطه تكميل و به شرکت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اعلام گردد. مديريت ابزارهاي نوين مال شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر