مسدود نمودن دسترسي معامله گران برخط وغيربرخط در نماد (شبصير1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (شبصير1) راس ساعت 12_00 امروز سه شنبه مورخ 1397/08/15 مقتضي است راس ساعت 12_00 هرگونه دسترسي معامله گران برخط و غير برخط درنماد (شبصير1) مسدود گردد. هرگونه مسئوليت ناشي از عدم مسدود بودن دسترسي معامله گران هر کارگزاري به عهده آن کارگزاري خواهد بود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر