توقف نمادهاي معاملاتي (واعتبار)،(خزر)،(شبهرنح)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي سرمايه گذاري اعتبار ايران(واعتبار) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي، فنرسازي زر(خزر) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه، حق تقدم استفاده نشده نفت بهران(شبهرنح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر