بازگشايي نمادهاي معاملاتي (ونيكي)،(وصنعت)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري ملي ايران(ونيكي)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاءهيئت مديره,سرمايه گذاري صنعت و معدن(وصنعت)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تغيير نام شركت(به سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت تغيير يافت.)با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشند،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر