بازگشايي نمادهاي معاملاتي (ديران)،(ديرانح)،(مداران)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ايران‌دارو(ديران)،حق تقدم ايران‌دارو (ديرانح) و داده‌پردازي‌ايران‌(مداران) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر