توقف نماد (وحافظ1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد نماد اصلي
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وحافظ1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد در نماد اصلي طي 5 روز معاملاتي متوالي، متوقف شد.مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر