تمديد پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتي (شلردح1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ مهلت پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده شركت كود شيميائي اوره لردگان(سهامي عام) در نماد معاملاتي(شلردح1) تا روز سه شنبه مورخ 29/08/1397، تمديد گرديد. لذا نماد معاملاتي مذكور (شلردح1) در پايان روز سه شنبه مورخ 29/08/1397 متوقف مي گردد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: كارگزاراني كه حق تقدم مذكور را خريداري مي نمايند، مي بايست وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده را همزمان با تسويه وجه معامله حق تقدم به شركت سپرده گذاري مركزي واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه معامله حق تقدم و همچنين وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده (ارزش اسمي هر سهم) بر عهده كارگزار مربوطه مي باشد. شركت سپرده گذاري مركزي، وجوه حق تقدم استفاده نشده رابه كارگزار فروشنده پرداخت نموده و كارگزار فروشنده مكلف است وجوه مذكور رابه حساب ناشر واريز نمايد. لازم به ياد آوري است با توجه به اينكه سهام مذكور حق تقدمستفاده نشده مي باشد، خريداران محترم امكان فروش سهام خريداري شده را تا قبل از ثبت افزايش سرمايه شركت ندارند. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر