تعيين كارگزار ناظر در نمادهاي معاملاتي (اخزا7031)، (اخزا7081) و(اخزا7091)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به عرضه اوليه اوراق اسناد خزانه اسلامي در نمادهاي معاملاتي اخزا7031 با تاريخ سررسيد 1399/07/21، اخزا7081 با تاريخ سررسيد 1398/07/23 و اخزا7091 با تاريخ سررسيد 1399/05/13 طي روزهاي آتي خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نمادهاي ذاخزا703 ، ذاخزا708 و ذاخزا709 دراسرع وقت اقدام فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر