حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(شبهرنح)،(كهمدا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت نفت بهران(شبهرنح)و نماد معاملاتي شركت شيشه همدان(كهمدا)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر