تعيين كارگزارناظردرنماد معاملاتي اسنادخزانه اسلامي (اخزا7031)و(اخزا7081)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق اسناد خزانه اسلامي با تاريخ سررسيد 1398/07/23 در نماد (اخزا7081) و اوراق اسناد خزانه اسلامي با تاريخ سررسيد 1399/07/21 در نماد (اخزا7031) به زودي براي اولين بار پس از پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران عرضه مي گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نماد ذاخزا708 و ذاخزا703 ، دراسرع وقت اقدام فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر