بازگشايي نمادهاي معاملاتي (وسينا)،(تكمبا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بانك سينا(وسينا)،كمباين سازي ايران(تكمبا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاءهيئت مديره با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشند،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر