بازگشايي نمادهاي معاملاتي (وبشهر)،(شسپا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(وبشهر)،نفت سپاهان (شسپا) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ،بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر