تداوم توقف نماد معاملاتي (شرنگي1) جهت رفع ابهام
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره توقف نماد معاملاتي شركت شيميايي رنگين (شرنگي1) تداوم مي يابد. مديريت عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر