بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي (هخابر806)
به اطلاع مي رساند، اوراق اختيار فروش تبعي شركت مخابرات ايران در نماد (هخابر806) با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد(اخابر)، بااستفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر