بازگشايي نمادهاي معاملاتي(فرآور)،(بترانس)،(فمراد)،(شكربن)،(شاراك)،(خكار)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)، ايران‌ ترانسفو (بترانس)،آلومراد (فمراد)، كربن‌ ايران‌ (شكربن)،پتروشيمي شازند (شاراك)و ايركا پارت صنعت (خكار)،با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر