بازگشايي نمادهاي معاملاتي(شكلر)،(ومعادن)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نيروكلر(شكلر)،توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن)،با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر