بازگشايي نماد معاملاتي(غمارگ)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت مارگارين(غمارگ)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر