بازگشايي نمادهاي معاملاتي(ديران)،(پلاسك)،(اخابر)،(سيدكو)،(واميد)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ايران دارو(ديران)،پلاسكو كار سايپا(پلاسك)،مخابرات ايران(اخابر)،سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان(سيدكو)،مديريت سرمايه گذاري اميد(واميد)با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است .مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر