اطلاعيه مهم در خصوص اعمال اوراق تبعي (هفملي706،هفولا706،هكشتي706)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند؛ تاريخ اعمال اوراق اختيار فروش تبعي شركت ملي صنايع مس ايران در نماد (هفملي706)، شركت فولاد مباركه اصفهان در نماد (هفولا706) و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در نماد(هكشتي706)،امروز يكشنبه مورخ 25/06/1397 مي باشد. فرآيند اعمال اوراق اختيار فروش تبعي به شرح زير است: 1)در صورتي كه قيمت پاياني سهم پايه در روز اعمال بزرگتر يا مساوي قيمت اعمال باشد،اوراق اختيار فروش تبعي قابل اعمال نيست. 2)چنانچه قيمت پاياني سهم پايه در روز اعمال از قيمت اعمال كمتر باشد، اعمال اوراق اختيار فروش تبعي منوط به ارائه درخواست اعمال از سوي سهامدار و از طريق كارگزار وي به بورس حداكثر تا ساعت 13 روز اعمال خواهد بود. كارگزاران مي توانند 10 روز قبل از تاريخ اعمال، درخواست هاي اعمال را از مشتريان خود دريافت كنند و در روز اعمال به بورس ارائه دهند. لازم به ذكر استكارگزاران محترم مي بايست درخواست اعمال مشتريان خود را به صورتجميعي در يك فايل با فرمت اكسل و از طريق اتوماسيون اداري به معاونت بازار شركت بورس ارسال نمايند. فايل مذكور شامل نماد تبعي، نام و نام خانوادگي مشتري، كد بورسي و تعداد معتبر اوراق تبعي در تاريخ سررسيد مي باشد. يادآور مي شود به مكاتباتي كه به صورت موردي و جداگانه به اين معاونت ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3) لازم به ذكر است مطابق با اطلاعيه هاي عرضه شماره 28602/181 ، 28603/181 و28604/181 مورخ22/06/1396روش اعمال اوراق تبعي مذكور به شرح زير است: خريد سهم به قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر