بازگشايي نمادهاي معاملاتي (ثمسكن)،(دزهراوي)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه سرمايه گذاري مسكن(ثمسكن)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه،داروسازي زهراوي(دزهراوي)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر