بازگشايي نمادهاي معاملاتي(دپارس)،(سرود)،(كبافق)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پارس دارو(دپارس)،سيمان شاهرود(سرود)،معادن بافق(كبافق)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است .مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر