عرضه يكجاي سهام غيرمديريتي شركت فولاد زرند ايرانيان (زيسكو4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه هاي شماره 1285/الف/97 مورخ 14/06/1397 و شماره 1296/الف/97 مورخ 21/06/1397 اين شرکت، شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (سهامي عام) در نظر دارد، تعداد 1,000,000 سهم معادل 0/008 درصد (هشت هزارم درصد) سهام غيرمديريتي شرکت فولاد زرند ايرانيان (سهامي خاص) در نماد معاملاتي (زيسكو4) را بطور يكجا و شرايطي (پرداخت كل ثمن معامله و احراز ساير شرايط مندرج در بندهاي 2 و 3 بيانيه مذكور حداكثر طي سه روز كاري پس از انجام معامله)) با قيمت پايه هر سهم 2,600 ريال امروز شنبه مورخ 1397/06/24 به فروش برساند. يادآور مي گردد، متقاضيان پس از تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار و واريز يا ارائه سپرده شركت در رقابت، مي توانند در رقابت خريد سهام مذكور شركت نمايند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر