عرضه يكجاي سهام غيرمديريتي شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سيسكو4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه هاي شماره 1284/الف/97 مورخ 1397/06/14 و 1295/الف/97 مورخ 1397/06/21 اين شرکت،شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (سهامي عام) در نظر دارد، تعداد 1,000,000 سهم معادل 01/0 درصد (يك صدم درصد) سهام غيرمديريتي شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي خاص) در نماد معاملاتي (سيسكو4) را بطور يكجا و شرايطي (پرداخت كل ثمن معامله و احراز ساير شرايط مندرج در بندهاي 2 و 3 بيانيه مذكور حداكثر طي 3 روز كاري پس از انجام معامله) با قيمت پايه هر سهم 5,300 ريال امروز شنبه مورخ 1397/06/24 به فروش برساند. يادآور مي گردد، متقاضيان پس از تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار و واريز يا ارائه سپرده حضور در رقابت، مي توانند در رقابت خريد سهام مذكور شركت نمايند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر