توقف نمادهاي معاملاتي(وكار)،(خگستر)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي بانك كارآفرين(وكار)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي،گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو(خگستر)جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه و عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاءهيئت مديره متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر