عرضه اسناد خزانه اسلامي متعلق به سازمان تامين اجتماعي
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 21/05/1397 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، نسبت به عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامي در سررسيدهاي مختلف در روز سه شنبه مورخ 23/05/1397 از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، اقدام نمايد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر