بازگشايي نماد معاملاتي (آبين1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت آبشيرين (آبين1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1397/05/22آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراجناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراجپيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت،بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني ميگردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر