بازگشايي نماد معاملاتي (قچار1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده هاي غذايي و قند چهار محال (قچار1) پس از خروج از تعليق و ارائه اطلاعات مطابق با دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1397/05/22آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراجناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراجپيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت،بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني ميگردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر