بازگشايي نمادهاي معاملاتي(خمحور)،(كطبس)،(خاذين)،(كفرا)،(وبانك)،(ددام)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توليدمحورخودرو(خمحور)،ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس)، سايپاآذين‌(خاذين)، فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌(كفرا)،سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك)و داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام)،با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر