عرضه يكجاي سهام كنترلي در نماد معاملاتي (ملارد شير4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1263/الف/97 مورخ 1397/05/01 اين شرکت، ميزان 99/99 درصد (نود ونه مميز نود و نه صدم درصد) از سهام كنترلي شركت كشاورزي و دامپروري ملارد شير (سهامي خاص) در نماد معاملاتي (ملارد شير4) با قيمت پايه کل 892.194.052.000 ريال، روز دوشنبه مورخ 1397/05/22 از طريق بازار سوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر